06 September, 2009

चारोळी - १

मला वाटतं, घेउनी गिरकी, उंच उडावं..
राहून गेलं जे जे काही, ते सगळं करावं..
असं केलं काय, तसं केलं काय - बोलणारे आहेतच..
मग त्या दडपणाखाली मी का रहावं?
---------------------------------------------